VÕ CÔNG PHƯỚC

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VÕ CÔNG PHƯỚC                            Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 10/2/1953                                                  

- Quê quán: Bình Thuận

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): CT. Hội CCB LH các Hội VHNT TP.HCM

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 24/02/1999

- Thuộc Chi hội: Lý luận

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:         

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Tiếng sấm Mậu Thân

Ca khúc 

Tác giả

Xếp loại B-Hội đầu tư

2017