VŨ ÂN KHOA

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ ÂN KHOA                                     Giới tính: Nam                      

- Sinh ngày, tháng, năm: 1939             (Mất năm 2021)                                      

- Quê quán:

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 5