VŨ HUY TIẾN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ HUY TIẾN                                    Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 13/4/1953                                                  

- Quê quán:

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Lời ru của mẹ

2. Nhà thờ Đức Bà Paris

Ca khúc

Opera

Thơ Huy Tâm

Tác giả

Hội nhạc sĩ Việt Nam

Hội nhạc sĩ Việt Nam