Y JANG TUYN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: Y JANG TUYN                                   Giới tính:  Nam                          

- Sinh ngày, tháng, năm: 1979    (Mất năm 2021)                                             

- Quê quán:

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2011

- Thuộc Chi hội: 1