Chi hội 3

BÙI XUÂN NGUYÊN PHONG

BÙI XUÂN NGUYÊN PHONG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: BÙI XUÂN NGUYÊN PHONG          Giới tính: Nam                Bút Danh: Nguyên Phong - Sinh ngày, tháng, năm: 1/11/1967  ...
LÊ NU-ÊN

LÊ NU-ÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LÊ NU-ÊN                                          Giới tính: Nam                Bút Danh: Vũ Hải - Sinh ngày, tháng, năm: 5/2/1955    ...
ĐẶNG CÔNG NINH

ĐẶNG CÔNG NINH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐẶNG CÔNG NINH                           Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 5/9/1943    ...
VŨ TRƯƠNG MINH NHẬT

VŨ TRƯƠNG MINH NHẬT

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: VŨ TRƯƠNG MINH NHẬT              Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 29/5/1986                               ...
PHAN VĂN   MINH

PHAN VĂN MINH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHAN VĂN   MINH                            Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 1938                              ...
PHẠM VĂN  MINH

PHẠM VĂN MINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHẠM VĂN  MINH                            Giới tính: Nam                Bút Danh: Quang Minh - Sinh ngày, tháng, năm: 24/9/1953  ...
VŨ THIỆU LOAN

VŨ THIỆU LOAN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: VŨ THIỆU LOAN                             Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 1/1/1939    ...
HỒ NGỌC  LINH

HỒ NGỌC LINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: HỒ NGỌC  LINH                               Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 23/8/1969  ...
DƯƠNG THỊ  LIỄU

DƯƠNG THỊ LIỄU

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: DƯƠNG THỊ  LIỄU                            Giới tính: Nữ                  Bút Danh: Thiên Lý - Sinh ngày, tháng, năm: 8/9/1955    ...
NGUYỄN THẮNG LIÊM

NGUYỄN THẮNG LIÊM

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN THẮNG LIÊM                  Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 2/11/1959                               ...