04/08/201711:53

THÔNG BÁO v/v Xét Tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 05 năm lần thứ hai (2012 - 2016)của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Min