Chi hội Biểu Diễn Thanh Nhạc

NSƯT LÊ THỊ THU  GIANG

NSƯT LÊ THỊ THU GIANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT LÊ THỊ THU  GIANG            Giới tính:  Nữ                           - Sinh ngày, tháng, năm: 11/5/1970  ...
BÙI TRƯỜNG GIANG

BÙI TRƯỜNG GIANG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: BÙI TRƯỜNG GIANG                       Giới tính:  Nam                       - Sinh ngày, tháng, năm: 1980                              ...
PHẠM DUY

PHẠM DUY

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHẠM DUY                                         Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1985 ...
ĐÀO ĐỨC

ĐÀO ĐỨC

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐÀO ĐỨC                                           Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1960 ...
HOÀNG VIỄN ĐÔNG

HOÀNG VIỄN ĐÔNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: HOÀNG VIỄN ĐÔNG                        Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1977 ...
NSƯT NGUYỄN THỊ NGỌC DẬU

NSƯT NGUYỄN THỊ NGỌC DẬU

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT NGUYỄN THỊ NGỌC DẬU   Giới tính:  Nữ                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1932                              ...
NSƯT THANH ĐÍNH

NSƯT THANH ĐÍNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT THANH ĐÍNH                         Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1937 ...
ĐINH TIẾN ĐẠT

ĐINH TIẾN ĐẠT

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐINH TIẾN ĐẠT                                Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1981 ...
NGUYỄN  ĐẠI

NGUYỄN ĐẠI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN  ĐẠI                                    Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1972 ...
NGUYỄN VĂN PHƯỚC CHIẾN

NGUYỄN VĂN PHƯỚC CHIẾN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN VĂN PHƯỚC CHIẾN       Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1977                              ...