Chi hội Biểu Diễn Thanh Nhạc

NSƯT NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

NSƯT NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN          Giới tính:  Nữ                            - Sinh ngày, tháng, năm: 13/8/1960  ...
NGUYỄN THANH LÂM

NGUYỄN THANH LÂM

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN THANH LÂM                    Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1984                              ...
LẠI THỊ MỘNG LÀI

LẠI THỊ MỘNG LÀI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LẠI THỊ MỘNG LÀI                          Giới tính:  Nữ                             - Sinh ngày, tháng, năm: 1985 ...
PHAN HỮU TRUNG KIỆT

PHAN HỮU TRUNG KIỆT

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHAN HỮU TRUNG KIỆT               Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1976                              ...
NGUYỄN DUY KHÔI

NGUYỄN DUY KHÔI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN DUY KHÔI                        Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1983                              ...
PHẠM DUY KHÁNH

PHẠM DUY KHÁNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHẠM DUY KHÁNH                         Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1966 ...
NSƯT TRẦN THỊ VÂN KHÁNH

NSƯT TRẦN THỊ VÂN KHÁNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT TRẦN THỊ VÂN KHÁNH      Giới tính:  Nữ                            - Sinh ngày, tháng, năm: 1978                              ...
ĐỒNG TRẦN NGỌC KHÁNH

ĐỒNG TRẦN NGỌC KHÁNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐỒNG TRẦN NGỌC KHÁNH          Giới tính:  Nữ                          - Sinh ngày, tháng, năm: 1989                              ...
TRỌNG KHANH

TRỌNG KHANH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRỌNG KHANH                                Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1936 ...
LÊ CÔNG KHANH

LÊ CÔNG KHANH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LÊ CÔNG KHANH                            Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1980 ...