Chi hội Biểu Diễn Thanh Nhạc

DUY MẠNH

DUY MẠNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: DUY MẠNH                                        Giới tính:  Nam                           - Sinh ngày, tháng, năm:          ...
TĂNG TRƯỜNG AN

TĂNG TRƯỜNG AN

- Họ tên: TĂNG TRƯỜNG AN                           Giới tính: Nam                                             Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 13/06/1990     ...
NGUYỄN THỊ HOA XUÂN

NGUYỄN THỊ HOA XUÂN

- Họ tên: NGUYỄN THỊ HOA XUÂN                Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Tuệ San - Sinh ngày, tháng, năm: 07/02/1986     ...
TRẦN NGỌC THANH TRÚC

TRẦN NGỌC THANH TRÚC

- Họ tên: TRẦN NGỌC THANH TRÚC             Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Thanh Trúc - Sinh ngày, tháng, năm: 06/07/1990       ...
TRẦN DUY LINH

TRẦN DUY LINH

- Họ tên: TRẦN DUY LINH                                Giới tính: Nam                                               Bút Danh: Duy Linh - Sinh ngày, tháng, năm: 30/11/1983       ...
LƯƠNG TẤN PHÁT

LƯƠNG TẤN PHÁT

- Họ tên: LƯƠNG TẤN PHÁT                            Giới tính: Nam                                             Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 27/08/1987   ...
NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH

NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH        Giới tính:  Nữ                           Bút Danh:  Kim Khánh - Sinh ngày, tháng, năm: 11/3/1957  ...
PHAN QUỐC DUY

PHAN QUỐC DUY

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHAN QUỐC DUY                             Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1978 ...
PHAN MINH PHỤNG

PHAN MINH PHỤNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHAN MINH PHỤNG                        Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 29/10/1975...
HUỲNH THỊ HOÀNG ĐIỆP

HUỲNH THỊ HOÀNG ĐIỆP

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: HUỲNH THỊ HOÀNG ĐIỆP              Giới tính:  Nữ                            - Sinh ngày, tháng, năm: 1960                              ...