Thông báo

Thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!

Thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!

02-04-2019
Kính gửi toàn thể Hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM (kể cả chưa phải là hội viên) thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!
THÔNG BÁO XÉT GIẢI THƯỞNG 5 NĂM CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM

THÔNG BÁO XÉT GIẢI THƯỞNG 5 NĂM CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM

11-10-2017
Hội Âm Nhạc TP.HCM trân trọng thông báo đến Ban Chấp hành, Ban Điều hành và toàn thể hội viên v/v xét gải thưởng năm 2017 của Hội!