10/06/201616:20

Thư Mời Họp Mặt Tân Niên 2014

 LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ÂM NHẠC                               TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

         Toàn thể hội viên Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh

 

          Tham dự buổi họp mặt Tân niên “MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH – MỪNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI” và Lễ kết nạp hội viên mới năm 2014 của Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh.

         

Thời gian:  Lúc 17g00 ngày 21/02/2014 (nhằm ngày 22 Tháng Giêng năm Giáp Ngọ)

Địa điểm:    Tiền sảnh trụ sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh

  Số 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.       

                  

Trân trọng kính mời.

 

                                                 TM. BCH HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH       

                                                                                           CHỦ TỊCH

Lưu ý:                                                            ( Đã ký )             

  Thư mời 01 người,                                                                                                       

khi đi dự mang theo thư mời!                             TRẦN LONG ẨN