Nhạc sĩ Nguyễn Như Sơn

Họ và tên: Nguyễn Như Sơn
Bút danh: Long Sơn
Năm sinh: 1965
Quê quán: Thái Bình