Nhạc sĩ Phạm Phú Vinh

Họ và tên: Phạm Phú Vinh
Năm sinh: 1986
Quê quán: Nam Định